Breaking News
Home / KURIKULUM SEKOLAH AT TAUFIQ

KURIKULUM SEKOLAH AT TAUFIQ

Kurikulum Insan At Taufiq (KIAT)

At Taufiq Character Building (ACB)

 

 

PENGANTAR

Segala puji bagi Allah yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua, sehingga diberikan kesempatan untuk menyusun Kurikulum Sekolah At Taufiq yang insya Allah memiliki tujuan mulia dalam menlahirkan insan kaariim. KIAT inilah yang kemudian akan menjadi patokan dalam penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar di Sekolah At Taufiq pada tahun pelajaran 2017-2018. Sholawat serta salam semoga senantiasa melimpah kepada Junjunan kita, suri tauladan kita, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, pada sahabat dan pengikutnya hingga akhir jaman. Aamiin Ya Robbal Aalaamiin..

Penyusunan Kurikulum Sekolah At Taufiq, dilandasi oleh pemikiran tentang Misi Manusia yang tercantum dalam Al Qur’an sebagai berikut :

  • Manusia diciptakan untukmengabdi, sebagaimana tercantum dalam QS Adzariat 56 :

dzariat

“Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepada-Ku.”

  • Manusia diciptakan untuk menjadi Khalifah fil ard sebagaimana tercantum dalam QS Al Baqarah :30

baqarah

Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi". Mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui".

  • Manusia diciptakan untuk mengelola/memakmurkan bumi: QS Huud 61

huud

Dan kepada Tsamud (Kami utus) saudara mereka Shaleh. Shaleh berkata: "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada bagimu Tuhan selain Dia. Dia telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan menjadikan kamu pemakmurnya, karena itu mohonlah ampunan-Nya, kemudian bertobatlah kepada-Nya, Sesungguhnya Tuhanku amat dekat (rahmat-Nya) lagi memperkenankan (doa hamba-Nya)".

 

Berikut gambaran KIAT (Kurikulum Sekolah At Taufiq)  Tahun Pelajaran 2017-2018 dapat digambarkan sebagai berikut :

kiat

 

Dari Visi Misi manusia yang tercantum dalam Al Qur’an tersebut, manusia memiliki kewajiban dalam menjalankannya dengan memperhatikan kedua hal berikut :

  1. Hablumminallah

Menjadikan manusia sebagai insan yang religious (menganut value religious) yang mampu mengelola potensi, emosi dan perilaku untuk mencapai ridlo Allah SWT.

  1. Hablumminannas.

Menjadikan manusia sebagai insan social dan insan pemimpin.

Manusia sebagai insan social yang menghargai diri sendiri (respect), sebagai ciptaan terbaik Allah SWT, menghargai orang lain dengan segala keunikan keistimewaan yang telah Allah anugerahkan, serta saling memperdulikan satu sama lainguna mencapai kualitas hidup yang bermakna, bahagia dan bermanfaat dunia akhirat.

Manusia sebagai insan pemimpin yang kompeten dan bertanggung jawab (responsibility) guna mengemban amanah Allah sebagai khalifah fil ard dalam setiap aspek kehidupan. Bertanggung jawab pada dirinya sendiri, lingkungannya (termasuk alam semesta), serta memiliki ketekunan, kesabaran dan bersunggung-sungguh.

Dengan demikian, KIAT- Kurikulum Insan At Taufiq- adalah kurikulum yang disusun untuk melahirkan insan kariim yakni manusia mulia yang ditopang dengan aqidah yang lurus dan amal yang baik  sehingga mampu menjadi insan yang religius, sosial dan dapat memimpin.

Term al-insan yang terdapat dalam al-Qur’an menunjukkan kepada ketinggian derajat manusia yang membuatnya layak menjadi khalifah di bumi dan mampu memikul beban berat dan aktif (tugas keagamaan) dan amanah kehidupan. Hanya manusialah yang dibekali keistimewaan ilmu (punya ilmu pengetahuan), al-bayan (pandai bicara), al-‘aql (mampu berpikir), al-tamyiz (mampu menerapkan dan mengambil keputusan) sehingga siap menghadapi ujian, memilih yang baik, mengatasi kesesatan dan berbagai persoalan hidup yang mengakibatkan kedudukan dan derajatnya lebih dari derajat dan martabat berbagai organisme dan makhluk-makhluk lainnya.

Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan berkah, rahmat dan kasih sayang Nya kepada kita semua sehingga kita diberikan kekuatan untuk mencapai cita-cita yang mulia, membentuk dan melahirkan insan kariiim di Sekolah At Taufiq tercinta ini. Aamiin ya Robbal Alaamiin..

 

 

Divisi Sabda Petuah

Sekolah At Taufiq

 

 

Silahkan hubungi kami
Free WordPress Themes - Download High-quality Templates